SUCCESS: Found 5280 PDF ebooks for free download!


Follow findpdfnet on Twitter
PDF DROP BOX
PDFbox books: 7301


List of books about:

NHUNG VAN DE COT YEU CUA QUAN LY
Read book online, convert PDF to text and share documents with friends.

Share


submit to reddit

1.quan tri hoc

Nguyễn Thị Liên Diệp; “Quản Trị Học”. Nhà xuất bản thống kê, 2003. Koontz, H.; Odonnell, C. và Weihrich, H.; “Những Vấn Đề Cốt Yếu của Quản Lý”. Người ...

PDF Book Title: KT103 | Link to file: www.ctu.edu.vn Facebook LIKES: 2

Share


submit to reddit

2.ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHO THÍ SINH THI LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ...

Koontz, H.; Odonnell, C. và Weihrich, H.; “Những Vấn Đề Cốt Yếu của Quản Lý ...

PDF Book Title: ts08_DClthong | Link to file: www.ctu.edu.vn Facebook LIKES: 2

Share


submit to reddit

3.Khoa học quản lý

2. H. Koontz và các tác giả, Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB KHKT, Hà Nội, . 1994. 3. Các kỹ năng quản lý hiệu quả, NXB Tổng hợp TpHCM, 2006. ...

PDF Book Title: Pham_Ngoc_Thanh_Khoa_hoc_quan_ly | Link to file: www.ceqard.vnu.edu.vn Facebook LIKES: 0

Share


submit to reddit

4.Chương một - Những vấn đề căn bản về quản trị

Koontf và O' Donnell trong giáo trình "Những điều cốt yếu của quản lý" định .... Quản lý thời gian (time management). Kiểm soát các vấn đề chung và các ...

PDF Book Title: GT%20quan%20tri%20hoc | Link to file: cep.vn Facebook LIKES: 0

Share


submit to reddit

5.BỘ THƯƠNG MẠI

Quân, Nguyễn Đăng Dậu), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB Khoa học – Kỹ thuật, 1992. 7. : Máy chiếu, máy tính xách tay, bảng, phấn, giấy khổ ...

PDF Book Title: Quan%20tri%20hoc | Link to file: www.cdtm.edu.vn Facebook LIKES: 0

Share


submit to reddit

6.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

nhân lực, NXB Thống kê. 5. Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB Khoa học – kỹ thuật. ...

PDF Book Title: Chuong%20trinh%20dao%20tao%20Thac%20si | Link to file: www.hup.edu.vn Facebook LIKES: 2

Share


submit to reddit

7.NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI ...

Tất cả những điều này là các vấn đề nảy sinh khi áp dụng học chế tín chỉ và đòi hỏi hệ thống quản lý phải đáp ứng. Để đáp ứng yêu cầu của phương thức đào ...

PDF Book Title: 20-lequangson | Link to file: www.udn.vn Facebook LIKES: 1

Share


submit to reddit

8.Untitled - Integrated Management of Lagoon Activities (IMOLA ...

9 Chủ trương, chính sách của tỉnh TTH về quản lý khai thác và .... khác nhau, đề cập đến những vấn đề khác nhau của đầm phá Thừa Thiên Huế được tổ ... Ấn phẩm này là kỷ yếu của Hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế, do Sở ...

PDF Book Title: ky_yeu_dam_pha | Link to file: www.imolahue.org Facebook LIKES: 2

Page 1